Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác trong chương trình môn Toán lớp 10.

§3 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Định lí côsin: Trong tam giác ABC với BC a AC b và AB c. Ta có : a b c bc A b c a ca B c a b ab C 2 2 2 Hệ quả: 2. Định lí sin : Trong tam giác ABC với BC a AC b và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có : a b c R A B C 3. Độ dài trung tuyến: Cho tam giác ABC với m m m a b c lần lượt là các trung tuyến kẻ từ A, B, C. Ta có : 4. Diện tích tam giác Với tam giác ABC ta kí hiệu a b c h h h là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh BC, CA, AB; R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác; a b c p 2 là nửa chu vi tam giác; S là diện tích tam giác. Khi đó ta có: S = a b c ah (công thức Hê–rông).

[ads]