Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề hiđrocacbon no

Tài liệu gồm 08 trang, tổng hợp lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập chuyên đề hiđrocacbon no (có đáp án và lời giải chi tiết) trong chương trình Hóa học lớp 11.

VẤN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT.
VẤN ĐỀ 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
DẠNG 1: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH TRONG LẬP CTPT HCHC.
Phương pháp giải:
– Phạm vi áp dụng: BT về hỗn hợp các chất đồng đẳng; BT về hỗn hợp các chất cho phản ứng tương tự nhau (phản ứng cháy).
– Giá trị trung bình: phân tử khối TB (M); số cacbon TB (x hay n); số hidro TB (y); số nhóm chức TB.
– Sử dụng pp đường chéo cho giá trị TB cho phép xđ thành phần hỗn hợp các chất hữu cơ.
DẠNG 2: PHẢN ỨNG CRACKINH ANKAN.
DẠNG 3: ĐỐT CHÁY ANKAN.
Phương pháp giải: Khi đốt cháy một hay một hỗn hợp các hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng mà thu được: nCO2 < nH2O hoặc 2 2 nO > 1,5nCO. Các hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng ankan và hh H2O CO2 n n n hoặc 215.
VẤN ĐỀ 3: TRẮC NGHIỆM.

[ads]