Sách bài tập Toán 6 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách bài tập Toán 6 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SBT Toán 6 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Mục lục Sách bài tập Toán 6 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo):
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 1. SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.
Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.
Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.
Bài 4. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính.
Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.
Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
Bài 9. Ước và bội.
Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất.
Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.
Bài tập cuối chương 1.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Chương 2. SỐ NGUYÊN.
Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.
Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên.
Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.
Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.
Bài tập cuối chương 2.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều.
Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân.
Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.
Bài tập cuối chương 3.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng.
Bài 3. Biểu đồ tranh.
Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép.
Bài tập cuối chương 4.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.

[ads]