Sách giáo khoa Sinh học 10 nâng cao

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 10 nâng cao (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Sinh học 10 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 10 nâng cao:
Lời nói đầu.
Phần một. Giới thiệu chung về thế giới sống.
Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống.
Bài 2. Giới thiệu các giới sinh vật.
Bài 3. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.
Bài 4. Giới Thực vật.
Bài 5. Giới Động vật.
Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật.
Phần hai. Sinh học tế bào.
Chương I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO.
Bài 7. Các nguyên tố hoá học và nước của tế bào.
Bài 8. Cacbohiđrat (saccarit) và lipit.
Bài 9. Prôtêin.
Bài 10. Axit nuclêic.
Bài 11. Axit nuclêic (tiếp theo).
Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hoá học của tế bào.
Chương II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO.
Bài 13. Tế bào nhân sơ.
Bài 14. Tế bào nhân thực.
Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo).
Bài 16. Tế bào nhân thực (tiếp theo).
Bài 17. Tế bào nhân thực (tiếp theo).
Bài 18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
Bài 19. Thực hành: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.
Bài 20. Thực hành: Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào.
Chương III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO.
Bài 21. Chuyển hoá năng lượng.
Bài 22. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.
Bài 23. Hô hấp tế bào.
Bài 24. Hô hấp tế bào (tiếp theo).
Bài 25. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp.
Bài 26. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo).
Bài 27. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.
Chương IV. PHÂN BÀO.
Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào.
Bài 29. Nguyên phân.
Bài 30. Giảm phân.
Bài 31: Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định.
Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai.
Phần ba. Sinh học vi sinh vật.
Chương I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT.
Bài 33. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
Bài 34. Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.
Bài 35. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.
Bài 36. Thực hành: Lên men êtilic.
Bài 37. Thực hành: Lên men lactic.
Chương II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT.
Bài 38. Sinh trưởng của vi sinh vật.
Bài 39. Sinh sản của vi sinh vật.
Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật.
Bài 41. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến sinh trưởng của vi sinh vật.
Bài 42. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật.
Chương III. VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM.
Bài 43. Cấu trúc các loại virut.
Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.
Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut.
Bài 46. Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
Bài 47. Thực hành: Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương.
Bài 48. Ôn tập phần ba

[ads]