Sách giáo khoa Sinh học 10

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 10 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Sinh học 10.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 10:
Lời nói đầu.
Phần một. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG.
Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống.
Bài 2. Các giới sinh vật.
Phần hai. SINH HỌC TẾ BÀO.
Chương I. Thành phần hoá học của tế bào.
Bài 3. Các nguyên tố hoá học và nước.
Bài 4. Cacbohiđrat và lipit.
Bài 5. Prôtêin.
Bài 6. Axit nuclêic.
Chương II. Cấu trúc của tế bào.
Bài 7. Tế bào nhân sơ.
Bài 8. Tế bào nhân thực.
Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo).
Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo).
Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.
Chương III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.
Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hoá vật chất.
Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất.
Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.
Bài 16. Hô hấp tế bào.
Bài 17. Quang hợp.
Chương IV. Phân bào.
Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.
Bài 19. Giảm phân.
Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành.
Bài 21. Ôn tập phần Sinh học tế bào.
Phần ba. SINH HỌC VI SINH VẬT.
Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.
Bài 24. Thực hành: Lên men etilic và lactic.
Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật.
Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật.
Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật.
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.
Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật.
Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm.
Bài 29. Cấu trúc các loại virut.
Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.
Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn.
Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật.

[ads]