Tổng hợp 300 câu hỏi lý thuyết Hóa học có đáp án ôn thi THPT Quốc gia

Tài liệu gồm 24 trang được biên soạn bởi tác giả Phạm Ngọc Sơn, tổng hợp 300 câu hỏi lý thuyết Hóa học có đáp án giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Trích dẫn tài liệu tổng hợp 300 câu hỏi lý thuyết Hóa học có đáp án ôn thi THPT Quốc gia:
+ Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:
A. Phenylamin, amoniac, etylamin. B. Etylamin, amoniac, phenylamin.
C. Etylamin, phenylamin, amoniac. D. Phenylamin, etylamin, amoniac.
+ Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa – khử.
C. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện. D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH. (b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.
(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic. (d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là?

[ads]