Xác định và đếm số đồng phân

Tài liệu gồm 69 trang, hướng dẫn cách xác định và đếm số đồng phân trong chương trình Hóa học lớp 12, các ví dụ và bài tập trong tài liệu đều có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Dạng 1 : Tìm số đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ.
a. Bảng hóa trị và các kiểu liên kết của các nguyên tố.
b. Các bước viết đồng phân.
c. Đồng phân cấu tạo của hiđrocacbon và dẫn xuất của chúng.
d. Các ví dụ minh họa.
2. Dạng 2 : Xác định các chất có đồng phân hình học.
a. Khái niệm về đồng phân hình học.
b. Các ví dụ minh họa.

[ads]