Bài tập trắc nghiệm vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm có 78 trang tuyển chọn bài tập trắc nghiệm vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử có đáp án và lời giải chi tiết, với đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao; giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Trích dẫn bài tập trắc nghiệm vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Với giả thuyết của đề, ta thấy phôi sống hay chết phụ thuộc vào kiểu gen của ruồi mẹ. (1) Đúng: Đột biến là trội, ruồi mẹ hoang dại kiểu gen là aa, khi đó tất cả các phôi đời sau đều sống kể cả phôi đực hay cái. (2) Đúng: Đột biến là trội, để tạo được phôi đồng hợp tử AA thì mẹ phải có alen A, khi đó tất cả các phôi đều bị chết. (3) Sai: Đột biến là lặn, ruồi mẹ dị hợp tử có kiểu gen Aa, khi đó tất cả các phôi đều sống bình thường. (4) Đúng: Đột biến là lặn, lai Aa × Aa thu được F1 tất cả đều sống. Lúc này ruồi đực F1 là: 1/4AA:2/4Aa:1/4aa, ruồi cái F1 chỉ có 2 kiểu gen sinh sản bình thường là: 1/3AA:2/3Aa (do aa không thể tạo ra phôi sống), khi đó KG aa ở đời F2 = 1/2.1/3 = 1/6.
+ Mã di truyền có các đặc điểm: Là mã bộ ba (I). Không đọc gối lên nhau. Có tính phổ biến (tất cả các loài có chung bộ mã di truyền, có 1 số ngoại lệ) (V). Có tính thoái hóa: nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin (II). Có tính đặc hiệu: 1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin (VI).
+ Các ý đúng là II, III. Ý I sai vì mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường. Ý IV sai vì đột biến đa bội có thể hình thành loài mới. Ý V sai, trong quá trình nguyên phân cũng có thể làm phát sinh đột biến lệch bội.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan