Phương pháp giải một số dạng bài tập di truyền phần quy luật hoán vị gen

Tài liệu gồm 24 trang, là sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên Nguyễn Thúy Tố Minh, hướng dẫn Phương pháp giải một số dạng bài tập di truyền phần quy luật hoán vị gen Sinh học 12 cơ bản.

MỤC LỤC:
PHẦN I MỞ ĐẦU.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang 2.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trang 2.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trang 2.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 2.
V. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI Trang 3.
PHẦN II NỘI DUNG.
I. THỰC TRẠNG Trang 3.
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trang 3.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Trang 4.
DẠNG 1 XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI GIAO TỬ, TỈ LỆ GIAO TỬ Trang 4.
DẠNG 2 XÁC ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA PHÉP LAI Trang 7.
DẠNG 3 TÍNH TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN VÀ XÁC ĐỊNH NHÓM GEN LIÊN KẾT Trang 9.
DẠNG 4 CÔNG THỨC TÍNH NHANH TỈ LỆ KIỂU HÌNH TRƯỜNG HỢP BỐ MẸ ĐỀU DỊ HỢP VỀ HAI CẶP GEN Trang 13
DẠNG 5 BÀI TẬP TỔNG HỢP Trang 14..
PHẦN III. KẾT LUẬN.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN Trang 16.
II. KẾT LUẬN Trang 16.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 18.

[ads]