Chuyên đề động từ nguyên mẫu và danh động từ

Tài liệu gồm 10 trang nằm trong bộ tài liệu 31 ngày bứt phá 9 điểm môn Tiếng Anh, giúp học sinh tìm hiểu và nắm vững động từ nguyên mẫu và danh động từ, để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề động từ nguyên mẫu và danh động từ:
I. INFINITIVE (Động từ nguyên mẫu)
1. To – infinitive (Động từ nguyên mẫu có “to”).
+ Động từ nguyên mẫu có “to” có chức năng: Chủ ngữ của câu; Bổ ngữ cho chủ ngữ; Tân ngữ của động từ; Tân ngữ của tính từ.
+ V + to-inf.
2. Infinitive without to V1 (Động từ nguyên mẫu không “to”).
II. GERUND (V-ING): DANH ĐỘNG TỪ
1. Danh động từ có thể được dùng làm: Chủ ngữ của câu; Bổ ngữ của động từ; Tân ngữ của động từ.
2. V + V-ing.
3. Những cách dùng khác của INFINITIVE OR GERUND.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

[ads]