Chuyên đề sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Tài liệu gồm 14 trang nằm trong bộ tài liệu 31 ngày bứt phá 9 điểm môn Tiếng Anh, giúp học sinh tìm hiểu và nắm vững sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:
A. LÝ THUYẾT
I. CÁC TRƯỜNG HỢP LUÔN CHIA ĐỘNG TỪ SỐ ÍT
1. Chủ ngữ số ít thì đi với động từ số ít.
2. Khi chủ ngữ là các đại lượng chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, hay sự đo lường.
3. Khi chủ ngữ là một đại từ bất định: someone, anything, nothing, everyone, another.
4. Khi chủ ngữ là một mệnh đề danh từ.
5. Khi chủ ngữ bắt đầu bằng “To infinitive” hoặc “V.ing”.
6. Khi chủ ngữ bắt đầu bằng cụm “Many a”.
7. Khi chủ ngữ là một tựa đề.
8. Một số danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại chia động từ số ít.
9. Khi chủ ngữ bắt đầu bằng Each/Every thì động từ chia ở số ít.
10. A large amount / A great deal + N không đếm được / N số ít + V số ít.
11. Neither (of) / Either of + N số nhiều + V số ít.
II. CÁC TRƯỜNG HỢP LUÔN CHIA ĐỘNG TỪ SỐ NHIỀU
1. Chủ ngữ số nhiều thì chia động từ số nhiều.
2. Một số danh từ không kết thúc bằng “s” nhưng dùng số nhiều: people, police, cattle, children, geese, mice.
3. Nếu hai chủ ngữ nối nhau bằng “and” – và có quan hệ đẳng lập → thì động từ dùng số nhiều.
4. Cấu trúc both N1 and N2 + V số nhiều.
5. Khi chủ ngữ là 1 đại từ: several, both, many, few, all, some. +N số nhiều + V số nhiều.
6. The + adj ⇒ chỉ một tập hợp người + V số nhiều.
7. Các danh từ luôn dùng dạng số nhiều.
III. ĐỘNG TỪ CÓ THỂ DÙNG SỐ ÍT HOẶC SỐ NHIỀU TÙY TRƯỜNG HỢP
1. Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: “as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by”… thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất.
2. Either … or … / Neither … nor … / Not only … but also … / … or …. / … nor … / Not … but … → Động từ chia theo chủ ngữ thứ hai.
3. A number of / The number of / A number of + N số nhiều + V số nhiều/ The number of + N số nhiều + V số ít.
4. All of A lot of / Some of Lots of / Plenty of Percentage of / None of Part of / Most of The rest of / Majority of Half of / Minority of A third of / The last of One of → Động từ chia theo N đứng sau of.
5. N1 of N2: động từ chia theo N1.
6. Một số danh từ chỉ tập hợp.
7. There / Here + be + Noun.
8. Đối với mệnh đề quan hệ.
B. BÀI TẬP

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

[ads]