Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có thể nắm vững phương pháp giải các dạng bài chuyên đề este – peptit, tác giả Nguyễn Thanh Tùng biên soạn tài liệu chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học, tài liệu gồm 62 hướng đến đối tượng học sinh khá, giỏi muốn chinh phục mức điểm 8, 9, 10 trong đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học, thông qua tài liệu, các em được phát triển tư duy giải mới este – peptit và nắm bắt được các kỹ năng xử lý bài toán.

Trích dẫn tài liệu chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng:
+ Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là?
+ Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức với NaOH thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hỗn hợp 2 ancol. Lấy hỗn hợp muối đem đốt cháy hoàn toàn thu được hỗn hợp hơi và khí, dẫn hỗn hợp hơi và khí vào nước vôi trong dư thì khối lượng dung dịch giảm 3,42 gam. Khối lượng X là?
+ Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai este (phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 1,4M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được a mol ancol Y duy nhất và 39,86 gam hỗn hợp Z gồm 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol Y cần vừa đủ 3,5a mol O2, thu được 11,88 gam CO2 và 6,48 gam H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là?

XEM TRỰC TUYẾN