Chuyên đề học tập GDKT&PL 10 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc file PDF sách Chuyên đề học tập GDKT&PL 10 (Chân Trời Sáng Tạo).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
LỜI NÓI ĐẦU.
CHUYÊN ĐỀ 1: TÌNH YÊU, HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH.
Bài 1: Tình yêu.
Bài 2: Hôn nhân.
Bài 3: Gia đình.
CHUYÊN ĐỀ 2: MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ.
Bài 4: Khái quát chung về mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ.
Bài 5: Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhỏ.
CHUYÊN ĐỀ 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ.
Bài 6: Khái quát về pháp luật hình sự.
Bài 7: Một số nội dung cơ bản của pháp luật hình sự liên quan đến
người chưa thành niên phạm tội.
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

[ads]