Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc file PDF sách Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân Trời Sáng Tạo).

Chuyên đề 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Bài 2. Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Bài tập cuối chuyên đề 1.
Chuyên đề 2. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC VÀ NHỊ THỨC NEWTON.
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học.
Bài 2. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chuyên đề 2.
Chuyên đề 3. BA ĐƯỜNG CONIC VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 1. Elip.
Bài 2. Hypebol.
Bài 3. Parabol.
Bài 4. Tính chất chung của ba đường conic.
Bài tập cuối chuyên đề 3.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

[ads]