Chuyên đề lời nói trực tiếp và gián tiếp

Tài liệu gồm 51 trang nằm trong bộ tài liệu 31 ngày bứt phá 9 điểm môn Tiếng Anh, giúp học sinh tìm hiểu và nắm vững chuyên đề lời nói trực tiếp và gián tiếp, để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề lời nói trực tiếp và gián tiếp:
I. KHÁI NIỆM
1. Lời nói trực tiếp (Direct speech).
2. Lời nói gián tiếp (Reported speech).
II. CÁC LOẠI CÂU TRONG LỚI NÓI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP
1. Statements (Câu kể / Câu trần thuật).
a. Dùng động từ “say” hoặc “tell”.
b. Đổi các đại từ nhân xưng; tính từ sở hữu … sao cho tương ứng với mệnh đề chính.
c. Thay đổi “thì” của động từ.
d. Thay đổi tính từ chỉ định, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn.
2. Questions (Câu hỏi).
a. Yes / No questions (Câu hỏi yes / no).
b. WH – questions (Câu hỏi có từ để hỏi).
3. Imperatives (Câu mệnh lệnh).
4. Một số trường hợp không thay đổi “thì” của động từ.
CÁC DẠNG NÂNG CAO TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP:
1. Dạng 1: S + V + O + (not) + to V….
2. Dạng 2: S + V + O + Ving / N.
3. Dạng 3: S + V + Ving.
4. Dạng 4: S + V + to V….
5. Dạng 5: S + V + giới từ + Ving.
CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT LỜI NÓI GIÁN TIẾP:
1. Mẫu câu dùng cấu trúc động từ “advise”.
2. Mẫu câu dùng động từ “suggest”.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

[ads]