Chuyên đề sự chuyển thể bồi dưỡng HSG Vật lí 10

Chuyên đề sự chuyển thể bồi dưỡng HSG Vật lí 10 gồm 10 trang, được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP
VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG:
– Các cặp quá trình chuyển thể nóng chảy – đông đặc; hóa hơi – ngưng tụ là những quá trình ngược nhau. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối chất đế chuyển thể gọi là nhiệt chuyển thể. Đối với cặp quá trình nóng chảy – đông đặc, nhiệt chuyển thể cần cho l kg khối chất gọi là nhiệt nóng chảy; đối với cặp quá trình hóa hơi – ngưng tụ, nhiệt chuyển thể cần cho 1 kg khối chất gọi là nhiệt hóa hơi.
– Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa tính theo đơn vị (g/m3) và thường được xác định ở các bảng Áp suất và khối lượng riêng hơi nước bão hòa.
– Điểm sương là nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí trở thành bão hòa. Biết điểm sương và dựa vào bảng Áp suất và khối lượng riêng hơi nước bão hòa ta xác định được hn p và bh p , từ đó tính được độ ẩm tỉ đối f.
VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
1. Với dạng bài tập về sự chuyển thể. Phương pháp giải là:
– Sử dụng các công thức:
+ Nhiệt lượng cung cấp cho vật trong quá trình nóng chảy: Q m (Q là nhiệt nóng chảy riêng; m là khối lượng của vật).
+ Nhiệt lượng khối chất lỏng nhận được trong quá trình hóa hơi: Q Lm (L là nhiệt hóa hơi riêng; m là khối lượng của chất lỏng).
– Một số chú ý: Có thể áp dụng gần đúng các phương trình trạng thái cho hơi bão hòa.
2. Với dạng bài tập về độ ẩm của không khí. Phương pháp giải là:
– Sử dụng các công thức:
+ Độ ẩm tuyệt đối là khối lượng mol hơi nước; hn p là áp suất hơi nước trong không khí.
+ Độ ẩm cực đại là áp suất hơi nước bão hòa.
+ Độ ẩm tỉ đối.
C. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]