Đề cương ôn tập giữa kỳ 1 GDCD 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập giữa kỳ 1 GDCD 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội.

Giáo viên chỉnh sửa: Lương Thị Kim Lưu Ngày nộp: 15 / 10 / 2021 A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT. Bài 1: Pháp luật và đời sống Câu hỏi 1: Pháp luật là gì? Nêu các đặc trưng cơ bản của pháp luật? Tại sao cần phải có pháp luật? So sánh sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật? Câu hỏi 2: Pháp luật có mối quan hệ như thế nào với đạo đức? Cho ví dụ minh họa? Câu hỏi 3: Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật Nhà nước phải làm gì? Bài 2: thực hiện pháp luật.
Câu hỏi 4: Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích sự giống và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật? Câu hỏi 5: Thế nào là vi phạm pháp luật? cho ví dụ? phân tích sự giống và khác nhau giữa các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí phải chịu? cho ví dụ cụ thể? B. PHẦN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO Bài 1. Pháp luật và đời sống Câu 1. Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính phổ cập. C. Tính rộng rãi. D. Tính nhân văn. Câu 2. Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ – KỲ I TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Đề cương giữa kỳ – kỳ I – Năm học 2021 – 2022 Trang 2 A. Bằng quyền lực Nhà nước. B. Bằng chủ trương của Nhà nước. C. Bằng chính sách của Nhà nước. D. Bằng uy tín của Nhà nước. Câu 3. Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây? A. Nên làm B. Được làm. C. Phải làm D. Không được làm. Câu 4. Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở A. tính quyền lực, bắt buộc chung. B. tính hiện đại. C. tính cơ bản.. D. tính truyền thống. Câu 5. Để quản lí xã hội, Nhà nước cần sử dụng phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây? A. Pháp luật B. Giáo dục. C. Thuyết phục D. Tuyên truyền.

[ads]