Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Hóa học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Hóa học 12 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Hóa học 12 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
+ Cho các polime: PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, caosu lưu hoá. Các polime có cấu trúc mạch thẳng là?
A. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xelulozơ.
B. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, xenlulozơ, caosu lưu hoá.
C. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.
D. PE, polibutadien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, caosu lưu hoá.
+ Hai polime đều có cấu trúc mạng không gian là?
A. nhựa rezit, cao su lưu hóa. B. amilopectin, glicozen. C. nhựa rezol, nhựa rezit. D. cao su lưu hóa, keo dán epoxi.
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng. B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein. D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan