Đề cương ôn tập Hóa học 12 HK1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập Hóa học 12 HK1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 26 trang tuyển tập lý thuyết và các câu hỏi – bài tập trắc nghiệm – tự luận tiêu biểu giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi – kiểm tra trong giai đoạn học kỳ 1 môn Hóa học 12 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề cương ôn tập Hóa học 12 HK1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội:
+ Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến vai trò của H2SO4 trong phản ứng este hóa là:
A. Hút nước làm chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận.
B. Xúc tác làm tốc độ phản ứng thuận tăng.
C. Xúc tác làm cân bằng phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận.
D. Xúc tác làm phản ứng đạt trạng thái cân bằng nhanh.
+ Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học.
B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1 : 3.
C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.
D. Chất Z làm mất màu nước brom.
+ Đun 12g axit axetic và 13,8g etanol (H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là?