Đề cương ôn thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Để giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 sắp tới, THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến các bạn đề cương ôn thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai.

Khái quát nội dung đề cương ôn thi HK2 Tiếng Anh 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
I/ Reading and Vocabulary
– Đọc hiểu các chủ điểm từ Unit 9 đến Unit 16 (bỏ Unit 15).
– Từ vựng liên quan đến những chủ điểm trên.
II/ Pronunciation
– Học sinh phân biệt, nhận dạng cách phát âm các nguyên âm (L.F unit 9) /ɪə/, /eə/, /ʊə/, các phụ âm (thuộc L.F unit 10, 11, 12, 13, 14, 16) /b/, /p/, /d/, /t/, /s/, /z/, /f/, /v/, /g/, /k/, /ʒ/, /ʃ/. Biết cách phát âm “s, es , ed”.
– Dấu trọng âm các từ vựng thuộc các Unit trên.
III/ Grammar
– Verb tenses.
– Passive voice.
– To – infi (chỉ mục đích).
– Conditional sentences 1, 2, 3.
– Cấu trúc : It was not until …… that ……
– Will, Be going to.
– Attitudinal Adjectives with “-ed vs -ing”.
– Comparisons (So sánh bằng, hơn, nhất).
IV/ Writing
1. Sentence transformation.
– Conditional sentences: type1, type 2, type 3.
– It was not until …… that ……
– Comparisons (các cấu trúc so sánh).
2. Writing.
– Writing a letter of invitation (Unit 10).
– Writing an announcement (Unit 14).

[ads]