Đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình.

Câu 41. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Ca. B. Mg. C. K. D. Al. Câu 42. Este X có công thức phân tử C5H10O2. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được sản phẩm gồm axit hữu cơ Y và ancol etylic. Công thức của Y là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. C2H3COOH. Câu 43. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Tristearin. B. Saccarozơ. C. Gly-Ala. D. Glyxin.
Câu 44. Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là A. Xenlulozơ. B. Saccarozơ. C. Amilopectin. D. Fructozơ. Câu 45. Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng?
Câu 46. Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3, thu được kết tủa X màu nâu đỏ. Tên gọi của X là A. sắt(III) hiđroxit. B. sắt(II) hiđroxit. C. sắt(III) oxit. D. natri sunfat. Câu 47. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? A. NaOH. B. NaCl. C. C2H5OH. D. H2SO4. Câu 48. Muối nào sau đây có nhiều nhất trong nước biển với nồng độ khoảng 3%? A. CaCl2. B. NaF. C. NaBr. D. NaCl. Câu 49. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? A. Than đá. B. Xăng, dầu. C. Khí butan (gas). D. Khí hiđro.
Câu 50. Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. (CH3)3N. B. CH3CH2NH2. C. CH3NHC2H5. D. CH3NH2. Câu 51. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn? A. (C17H35COO)3C3H5. B. C17H33COOH. C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C17H31COO)3C3H5. Câu 52. Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường? A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu. Câu 53. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. Metan. B. Etilen. C. Butan. D. Benzen. Câu 54. Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là.

[ads]