Đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.
B. Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do nhôm có tính khử yếu.
C. Vôi sống có công thức là Ca(OH)2.
D. Cho một đinh sắt vào dung dịch CuSO4 chỉ xảy ra ăn mòn hóa học.
+ Cho các phát biểu sau:
(1) Nhôm (Al) là kim loại nhẹ và phổ biến trong vỏ trái đất.
(2) Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế những kim loại có tính khử yếu như Cu, Hg, Ag, Au.
(3) Na2CO3 là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng.
(4) Để làm sạch cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng giấm ăn.
(5) Cho dung dịch chứa KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 thấy có khí không màu thoát ra.
(6) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.
Số phát biểu đúng là?
+ Thực hiện thí nghiệm theo các bước:
Bước 1: Lấy vào 3 ống nghiệm, mỗi ống 3 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M.
Bước 2: Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào ống thứ nhất, cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào ống thứ hai, cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào ống thứ ba.
Bước 3: Cho từ từ dung dịch HCl loãng đến dư vào ba ống nghiệm sau bước 2.
Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Sau bước 3 cả ba ống nghiệm đều thu được dung dịch đồng nhất.
B. Sau bước 2, chỉ có ống nghiệm thứ ba xuất hiện kết tủa.
C. Sau bước 3 dung dịch thu được trong ống nghiệm thứ ba chứa 2 muối tan.
D. Sau bước 2, cả ba ống nghiệm đều xuất hiện kết tủa.

[ads]