Đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình; đây là một đề thi bám sát, chuẩn cấu trúc, rất thích hợp để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình:
+ Ý nào sau đây phản ánh không đúng về nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954) ở nước ta?
A. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.
B. Được Mĩ giúp sức, Pháp đã nổ súng tấn công quân ta.
C. Hội nghị Phôngten nơblô thất bại.
D. Những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt – Pháp (14/9/1946) của thực dân Pháp.
+ Trước những thách thức lớn của xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải làm gì để hạn chế những mặt tiêu cực?
A. Đi tắt đón đầu những thành tựu công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
B. Đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học – công nghệ.
C. Tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững chủ quyền độc lập.
D. Đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học – công nghệ, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến.
+ Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nhân văn của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta trong việc đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam cuối năm 1974 – đầu năm 1975?
A. Năm 1976, tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam.
B. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng Miền Nam trong năm 1975.
C. Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa….giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
D. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn để nhanh chóng giải phóng miền Nam.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan