Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 3 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút (không tính thời gian giáo viên giao đề).

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Câu khẳng định nào sau đây đúng?
A. Glucoz và fructoz đều là hợp chất đa chức.
B. Saccaroz và mantoz là đồng phân của nhau.
C. Tinh bột và xenluloz là đồng phân của nhau vì đều có thành phần phân tử là (C6H10O5)n.
D. Tinh bột và xenluloz đều là polisaccarit, xenlluloz dễ kéo thành tơ nên tinh bột cũng dễ kéo thành tơ.
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh.
B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
C. Chất béo không tan trong nước.
D. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
+ Phát biểu đúng là:
A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).
C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

XEM TRỰC TUYẾN