Đề kiểm tra 45 phút lần 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra 45 phút lần 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 132 gồm 2 trang với 30 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút (không tính thời gian giao đề), đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút lần 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?
A. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
B. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
D. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.
+ Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là?
A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol.