Đề kiểm tra 1 tiết số 1 Hóa học 11 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra 1 tiết số 1 Hóa học 11 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc, đề gồm 20 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết số 1 Hóa học 11 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
B. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation HP+Ptrong nước là axit.
C. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
D. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
+ Tại sao dung dịch của các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được?
A. Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.
B. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
C. Do phân tử của chúng dẫn được điện.
D. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
+ Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi:
A. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu.
B. Chất phản ứng là các chất điện li mạnh.
C. Sản phẩm tạo màu.
D. Chất phản ứng là các chất dễ tan.