Đề kiểm tra lần 1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com chia sẻ đến thầy, cô giáo và các em học sinh đề kiểm tra một tiết lần 1 môn Hóa học 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, đề gồm có 02 trang với 15 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn giải.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
+ Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các cặp chất sau:
a/. Dung dịch KOH + Dung dịch HNOR3R.
b/. Dung dịch (NHR4R)R2RSOR4R + Dung dịch Ba(OH)R2R.
+ Trộn 50 ml dung dịch NaOH 0,018 M với 50 ml dung dịch HCl 0,016 M thu được 100 ml dung dịch A.
a/. Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch A.
b/. Tính pH của dung dịch A.
c/. Cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
+ Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện ?
A. Dung dịch ancol etylic. B. Dung dịch muối ăn.
C. Dung dịch saccarozơ. D. Dung dịch glixerol.
Tải tài liệu