Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi tại trường ngày 27 tháng 10 năm 2018. THI247.com hy vọng thông qua việc tham khảo đề thi này, các em sẽ có thể hoàn thành tốt kỳ thi giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 10 ở trường của mình, cũng như quý thầy, cô giáo đang giảng dạy môn Tiếng Anh 10 sẽ có thêm tư liệu để biên soạn đề thi.

Các dạng câu hỏi trong đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.
+ II. Choose the word that has the stress pronounced differently from that of the others.
+ III. Choose the word or phrase -a, b, c or d that best completes each of the sentences below.
+ IV. Read the following passage and circle the best answer for each question. Circle the letter A, B, C, or D.
+ V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the given words. Do not change the form of the word in brackets.
+ VI. Rearrange the words / phrases to make meaningful sentences.