Đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 10 thí điểm năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 10 thí điểm nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 10 thí điểm. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 10 thí điểm năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 10 thí điểm năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
+ A blended family is a newly-formed family ……………………..
A. with the combination of children of the two previously married father and mother.
B. that has only father or mother living with children.
C. in which there are no children.
D. that there is only one couple living in with their newborn children.
+ A nuclear family is one that ……………………..
A. is bigger than extended family.
B. relatives live with.
C. there are only grandparents, parents and their children living in.
D. consists of father, mother, and children living in the same house.
+ An: “Do you know what the saying “kick a habit ” means?” – Bi: “ ………………….”.
A. Wow, She has a good habit.
B. I think it has the same meaning to getting rid of a habit.
C. I don’t mean that.
D. Are you kidding?