Đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 10 cơ bản năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 10 cơ bản nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 10 cơ bản. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 10 cơ bản năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 32 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 10 cơ bản năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
+ Which of these following statements is true?
A. Bell discovered the telephone in 1847.
B. Bell did only one experiment and he succeeded.
C. Bell invented the telephone in Scotland.
D. Bell was the owner of a workshop in his house in America.
+ What did other inventors do later?
A. They made telephones unpopular.
B. They made telephones useless.
C. They made telephones disused.
D. They made telephones better.
+ What did he do many experiments for?
A. To give a request to his assistant.
B. To send sound through a wire.
C. To hear his assistant’s voice.
D. To express feelings through musical instruments.