Đề kiểm tra lần 1 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc đề kiểm tra lần 1 Sinh học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng dạy và học môn Sinh học lớp 12 và nằm trong kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm học 2019 – 2020, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Sinh học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’→ 5’.
B. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin.
C. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.
D. Anticôđon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân tử mARN.
+ Nói về bộ mã di truyền ở sinh vật có một số nhận định như sau:
1- Bảng mã di truyền chung cho tất cả các sinh vật.
2- Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau.
3- Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều từ 5’ → 3’.
4- Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài khác nhau có riêng một bộ mã di truyền.
5- Mã di truyền có tính phổ biến, tức là một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số axit amin.
6- Có 61 bộ mã di truyền tham gia mã hóa các axit amin.
7- Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin trừ AUG và UGG.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định không đúng?
+ Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBBDd x aaBbDd (Mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn) thu được kết quả là:
A. 4 loại kiểu hình : 8 loại kiểu gen. B. 8 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.
C. 8 loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen. D. 4 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.

[ads]


Tải tài liệu