Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh, đây là tư liệu ôn tập hữu ích cho các bạn khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh sẽ diễn ra.

Trích dẫn đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh:
+ The best time to come to the city is in August. Thousands of people visit the Edinburgh Festival, the world’s biggest arts festival held every summer. With concerts, opera, theatre and art exhibitions, there is something for everyone.
+ What is the passage mainly about?
A. Traditions concerning children’s lost teeth B. Presents for young children’s lost teeth.
C. Animals eating children’s lost teeth D. Customs concerning children’s new teeth.
+ He didn’t study much. He didn’t pass the end-of-term test.
A. He studied so few that he didn’t pass the end-of-term test.
B. He didn’t study hard enough for to pass the end-of-term test.
C. He didn’t pass the end-of-term test because didn’t study much.
D. He studied enough to pass the end-of-term test.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan