Đề thi chọn HSG Hóa học 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến toàn thể quý thầy, cô giáo và các em học sinh nội dung đề thi chọn HSG Hóa học 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh, đây là đề thi giao lưu và tuyển chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 của 6 trường THPT tại các huyện Gia Bình và Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: trường THPT Gia Bình 1, trường THPT Gia Bình 2, trường THPT Gia Bình 3, trường THPT Lương Tài 1, trường THPT Lương Tài 2, trường THPT Lương Tài 3.

Đề thi chọn HSG Hóa học 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh có mã đề 101 gồm 05 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100% với 50 câu, thí sinh làm bài trong 90 phút (không tính khoảng thời gian giám thị coi thi phát đề), kỳ thi được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2018, đề thi có đáp án mã đề 101, 102.

Trích dẫn đề thi chọn HSG Hóa học 12 năm 2018 – 2019 cụm Gia Bình – Lương Tài – Bắc Ninh:
+ Cho các phát biểu sau:
(1) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại hiện nay để sản xuất anđehit axetic.
(2) Phenol tan ít trong nước cũng như trong etanol.
(3) Các chất metylamin, ancol etylic và natri hiđrocacbonat đều cho phản ứng với axit fomic.
(4) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol dễ hơn benzen.
(5) Đun nóng hỗn hợp gồm phenol và axit axetic với H2SO4 đặc làm xúc tác để điều chế phenyl axetat.
(6) Phenol có tính axit nên còn gọi là axit phenic nên phản ứng được với natri hiđrocacbonat.
Số phát biểu đúng là?
+ Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit đều mạch hở, có cùng số liên kết π) và hai ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 0,21 mol CO2 và 0,24 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đều bằng 100%), sản phẩm sau phản ứng chỉ có nước và 5,4 gam các este thuần chức. Phần trăm khối lượng của ancol có phân tử khối lớn trong X gần nhất với?
+ Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

[ads]


Tải tài liệu