Đề thi HSG tỉnh Hóa học 12 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học 12 năm học 2019 – 2020 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Trích dẫn đề thi HSG tỉnh Hóa học 12 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Al vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí).
(b) Cho dung dịch chứa 2a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol FeCl3.
(c) Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.
(d) Sục khí 3a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2a mol Ca(OH)2.
(e) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2.
(f) Cho 2a mol P2O5 vào dung dịch chứa NaOH: a mol và Na3PO4: a mol.
(g) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm dung dịch thu được có chứa hai muối là?
+ Trong các thí nghiệm sau:
(1) Cho luồng khí CO dư đi qua FeO, nung nóng.
(2) Nhiệt phân KNO3.
(3) Cho luồng khí NH3 dư đi qua CuO, nung nóng.
(4) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
(5) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.
(6) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
(7) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.
(8) Cho khí O3 tác dụng với Ag.
(9) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.
(10) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2.
Số thí nghiệm tạo ra đơn chất khí là?
+ Hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon mạch hở: CH4, C2H4, C3H4 và C4H4. Nung nóng 6,72 lít hỗn hợp E chứa X và H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phản ứng là a mol; đồng thời khối lượng bình tăng 3,68 gam. Khí thoát ra khỏi bình (hỗn hợp khí T) có thể tích là 1,792 lít chỉ chứa các hiđrocacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 4,32 gam nước. Thể tích các khí đều đo ở đktc. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là?

[ads]


Tải tài liệu