Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, kỳ thi được diễn ra vào ngày 14/04/2018 nhằm tuyển chọn các em học sinh lớp 11 có năng khiếu môn Tiếng Anh, từ đó bồi dưỡng các em để hướng đến các cuộc thi HSG môn Tiếng Anh cấp bậc cao hơn.

Các dạng câu hỏi trong đề thi:
I. PRONUNCIATION (2p)
A. Find the word that has its underlined part pronounced differently from the other three in each question. (1p)
B. Find the word with the stress pattern different from that of the other three words in each question. (1p)
II. READING COMPREHENSION (4p)
A. Read the passages and do the tasks.
Reading 1: Read the following passage and choose the best answer for each question. (1p)
Reading 2: There are 5 phrases that have been left out. Fill each gap (A-E) with one suitable phrase. (1p).
B. Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. (2p)
III. GRAMMAR (6p)
A. Complete the sentences with the correct preposition or particle. (2p)
B. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correction and correct the mistakes. (1p)
C. Put the verbs into the blanks with the correct form (2p)
D. Choose A, B, C or D that best completes each unfinished sentence. (1p)
IV. VOCABULARY (4p)
A. Complete the following sentences with an appropriate form of the word in block capitals. (2p)
B. Choose A, B, C or D that best completes each unfinished sentence; best substitutes the underlined part; or has the same meaning to the sentence above. (2p)
V. WRITING (4p)
A. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. (1p)
B. Complete the sentences using the word in bold. Use two to five words. (1p)
C. Write a paragraph about the teacher you like most (>120 words). (2p)

[ads]


Tải tài liệu