Đề thi HSG Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh 11, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Tiếng Anh 11, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh 11 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh gồm 12 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi Tiếng Anh là 150 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 01 năm 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HSG Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Which of the following best expresses the essential information in the underlined sentence in the passage?
A. Ketosis causes weight loss at first, leading people to wrongly believe that they are losing fat.
B. Ketosis causes the rapid loss of fat at first, which leads to a false belief that the loss will be permanent.
C. The process of ketosis quickly misleads people into thinking that they are losing weight.
D. Ketosis causes rapid weight loss, but only in the early days of the diet.
+ It can be inferred that the author’s biggest objection to the Atkins diet is that.
A. it has led to “low-carb” advertising. B. (s)he believes it causes cancer.
C. it leads to higher fat consumption. D. it has not been thoroughly studied.
+ It can be inferred from the passage that the author thinks fad diets in general.
A. are always bad for you because they contain too much fat. B. can be unhealthy in the long term and have too little variety.
C. are effective and safe if used under a doctor’s supervision. D. usually result in long-term weight loss.

[ads]


Tải tài liệu