Đề thi học kì 2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Để tổng kết lại nội dung chương trình Hóa học 12, lấy điểm thi học kì cho mục đích đánh giá và xếp loại học lực môn Hóa học, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề có số trang là 6, số câu là 40, hình thức đề trắc nghiệm dạng 4 lựa chọn, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án.

Sau kì thi học kì 2 Hóa học 12 năm học 2018 – 2019, các em sẽ bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
+ Cho 4,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 3,192 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 4,2 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm số mol của Fe trong X là?
+ Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (III) là?
A. Tính oxi hóa. B. Vừa khử vừa oxi hóa. C. Tính khử. D. Tính bazơ.