Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam.

Câu 81: Nội dung của quy luật giá trị yêu cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động A. của người tiêu dùng. B. xã hội cần thiết. C. xã hội cá biệt. D. của người sản xuất. Câu 82: Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng là biểu hiện của bình đẳng A. về quyền có việc làm. B. trong giao kết hợp đồng lao động. C. trong việc tự do sử dụng sức lao động. D. trong tìm kiếm việc làm. Câu 83: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là?
A. tư liệu lao động. B. sức lao động. C. đối tượng lao động. D. tư liệu sản xuất. Câu 84: Bình đẳng giữa các tôn giáo ở Việt Nam được hiểu là A. các cơ sở tôn giáo đều được nhà nước bảo vệ. B. các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật. C. hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước ưu tiên và bảo đảm. D. các tôn giáo đều có quyền hoạt động tôn giáo. Câu 85: Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá có hai thuộc tính cơ bản là giá trị và A. giá trị cơ bản. B. giá trị sử dụng. C. giá trị trao đổi. D. giá trị cá biệt.
Câu 86: Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nguyên nhân dẫn tới A. đồng thuận. B. cạnh tranh. C. phân quyền. D. hợp nhất. Câu 87: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó A. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. B. tiến hành vận động tranh cử tại địa phương ứng cử. C. từ chối các hoạt động thiện nguyện. D. vi phạm quy trình kiểm phiếu. Câu 88: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật, có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước phải?
A. tự cách ly với cộng đồng. B. hủy bỏ hết quyền nhân thân. C. chịu trách nhiệm hành chính. D. từ chối tài sản thừa kế. Câu 89: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng A. tuyên truyền phát động. B. thuyết phục tham gia. C. quyền lực nhà nước. D. đường lối chính sách. Câu 90: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua A. thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. B. nộp thuế và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. C. việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường. D. quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp.

[ads]