Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Hóa học trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh.

Câu 1: Công thức của hợp chất sắt (III) hiđroxit là A. Fe2O3 B. Fe(OH)3 C. FeO D. Fe(OH)2 Câu 2: Khí X là sản phẩm chính của sự đốt cháy hợp chất lưu huỳnh và là nguyên nhân gây ra hiện tượng “mưa axit”. X là A. SO3 B. H2S C. NO2 D. SO2 Câu 3: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là A. 5 B. 6 C. 11 D. 12 Câu 4: Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ? A. Tinh bột B. etylamin C. Glucozơ D. metyl fomat Câu 5: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ba B. Al C. Na D. Fe Câu 6: Etyl axetat là este no, đơn chức, mạch hở. Etyl axetat có công thức cấu tạo là A. CH3COOC2H5 B. HCOOC2H5 C. C2H3COOCH3 D. C2H5COOCH3 Câu 7: Kim loại có độ cứng cao nhất là A. Cr B. Al C. Fe D. Ag Câu 8: Chất nào sau đây là axit theo thuyết A-re-ni-ut?
A. NaOH B. FeCl3 C. NaCl D. HNO3 Câu 9: Cho kim loại Fe tác dụng với khí Cl2 dư (đun nóng), thu được sản phẩm là A. FeCl3 B. Fe(ClO4)3 C. FeCl2 D. Fe(ClO4)2 Câu 10: Chất béo tripanmitin có công thức là A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H33COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5 Câu 11: Dung dịch nào sau đây hoà tan được Al2O3? A. NaCl B. NaAlO2 C. NaOH D. AlCl3 Câu 12: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Cu B. Fe C. Mg D. Al Câu 13: Công thức của thạch cao sống là A. CaCO3 B. CaSO4 C. CaSO4.H2O D. CaSO4.2H2O Câu 14: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ tằm B. Tơ axetat C. Tơ nitron D. Sợi bông Câu 15: Trong phân tử chất nào sau đây có 2 nhóm amino (NH2)? A. glyxin B. Alanin C. Axit glutamic D. Lysin.
Câu 16: Canxi cacbonat là thành phần chính của đá vôi, đá phấn, đá hoa và vỏ các loài ốc, sò biển. Công thức của canxi cacbonat là A. Ca(HCO3)2 B. CaO C. CaSO4 D. CaCO3 Câu 17: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? A. K B. Na C. Ba D. Cu Câu 18: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây? A. Fe2(SO4)3 B. Fe2O3 C. Fe(OH)3 D. FeO Câu 19: Hóa chất nào sau đây có thể làm mềm cả nước cứng tạm thời và vĩnh cửu? A. Ba(OH)2 B. Na2CO3 C. NaOH D. Ca(OH)2 Câu 20: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. Etan B. Propen C. Metan D. Toluen Câu 21: Cho 100 gam dung dịch glucozơ 18% tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng nhẹ), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag.
Giá trị của m là A. 16,2 B. 21,6 C. 10,8 D. 32,4 Câu 22: Cho các polime sau: poli etilen, tơ nilon-6,6, tơ nitron, cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 23: Để khử hoàn toàn 4,64 gam Fe3O4 thành Fe thì cần tối thiểu bao nhiêu ml khí CO? A. 448 B. 1344 C. 1792 D. 896 Câu 24: Thủy phân este đơn chức X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri axetat và ancol metylic. Công thức của X là A. C2H5COOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOCH3 Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Tinh bột là chất rắn tinh thể, không màu. B. Glucozo tác dụng với H2 (Ni, t0 ) thu được sobitol. C. Xenlulozơ thuộc loại đisaccarit. D. Dung dịch saccarozơ có phản ứng tráng bạc.

[ads]