Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học sở GD&ĐT Nam Định

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học sở GD&ĐT Nam Định.

Câu 41. Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là A. CrO3. B. CrO. C. Cr2O3. D. Cr(OH)3. Câu 42. Nhiều vụ ngộ độc rượu do trong rượu có chứa metanol. Công thức của metanol là A. CH3OH. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. H-CHO. Câu 43. Nhôm không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt nhôm được phủ kín một lớp oxit X rất mỏng, bền và mịn không cho nước và không khí thấm qua. Công thức của X là A. ZnO. B. CuO. C. Al2O3. D. Fe2O3.
Câu 44. Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH2=CHCl. B. CH3-CH3. C. CH2=CH2. D. CH2=CH-CH3. Câu 45. Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là A. NaOH. B. NaHS. C. Na2CO3. D. NaHCO3. Câu 46. Chất X có công thức H2N-CH(CH3)COOH. Tên gọi của X là A. valin. B. alanin. C. glyxin. D. lysin. Câu 47. Chất nào sau đây là amin? A. H2NCH2COOH. B. C2H5OH. C. CH3NH2. D. C6H12O6. Câu 48. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Mg. B. Al. C. Ca. D. K.
Câu 49. Trong khí thải do đốt nhiên liệu hóa thạch chứa khí X không màu, gây ho. Khi khuếch tán vào bầu khí quyển, X là nguyên nhân chủ yếu gây hiện tượng “mưa axit”. Khí X là A. N2. B. SO2. C. O3. D. O2. Câu 50. Công thức của tristearin là A. (C17H35COO)3C3H5. B. (CH3COO)3C3H5. C. (C2H5COO)3C3H5. D. (HCOO)3C3H5. Câu 51. Etylamin (C2H5NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch? A. KCl. B. NaOH. C. K2SO4. D. HCl. Câu 52. Chất nào sau đây là đisaccarit? A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.
Câu 53. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Fe. B. W. C. Ag. D. Al. Câu 54. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hiđroxit là A. Fe2O3. B. Fe(OH)3. C. Fe(OH)2. D. FeO. Câu 55. Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. NaCl. B. HCl. C. NaOH. D. CH3COOH. Câu 56. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Ag. B. Na. C. Fe. D. Cu. Câu 57. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat? A. C2H5COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. D. CH3COOC2H5.

[ads]