Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học sở GD&ĐT Cà Mau

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học sở GD&ĐT Cà Mau.

Câu 41: Hợp chất C2H5OH có tên gọi thông thường là A. metanol. B. ancol metylic. C. etanol. D. ancol etylic. Câu 42: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí? A. Etanol. B. Glyxin. C. Anilin. D. Metylamin. Câu 43: Một mẫu nước cứng chứa các ion Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là A. Na2CO3. B. HCl. C. H2SO4. D. NaHCO3.
Câu 44: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với CuO nung nóng. B. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng. C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. Câu 45: Chất nào sau đây là chất béo? A. Tripanmitin. B. Xenlulozơ. C. Anilin. D. Axit stearic. Câu 46: Crom(III) oxit là chất rắn màu lục thẫm, đuợc dùng tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. Công thức của crom(III) oxit là A. Cr(OH)3. B. CrO3. C. CrO. D. Cr2O3.
Câu 47: Trùng hợp etilen tạo thành polime nào sau đây? A. Polibutađien. B. Polietilen. C. Poli(vinyl clorua). D. Polistiren. Câu 48: Chất nào sau đây tác dụng với dd NaHCO3 sinh ra khí CO2? A. K2SO4. B. HCl. C. KNO3. D. Na2SO4. Câu 49: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? A. NaCl. B. HCl. C. NaOH. D. NaNO3. Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7? A. KOH. B. NaNO3. C. H2SO4. D. KCl.
Câu 51: Chất X có cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là A. metyl axetat. B. metyl fomat. C. etyl axetat. D. etyl fomat. Câu 52: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2? A. Fe2O3. B. Fe(OH)3. C. FeO. D. FeCl3. Câu 53: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Pb. B. W. C. Li. D. Cr. Câu 54: Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. (CH3)2NH. B. CH3NH2. C. (C2H5)3N. D. C6H5NH2. Câu 55: Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

[ads]