Kiến thức và bài tập trắc nghiệm đường elip

Tài liệu gồm 16 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm đường elip trong chương trình môn Toán lớp 10.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1) Định nghĩa: Cho hai điểm cố định 1 2 F F với 1 2 FF c c 2 0 và hằng số a c. Elip (E) là tập hợp các điểm M thỏa mãn 1 2 MF MF a2. Các điểm 1 2 F F là tiêu điểm của (E). Khoảng cách 1 2 FF c2 là tiêu cự của (E). 1 2 MF MF được gọi là bán kính qua tiêu. 2) Phương trình chính tắc của elip: Với 1 2 F c F c a b trong đó 2 2 2 b a c (1) được gọi là phương trình chính tắc của (E) 3) Hình dạng và tính chất của elip: Elip có phương trình (1) nhận các trục tọa độ là trục đối xứng và gốc tọa độ làm tâm đối xứng. + Tiêu điểm: Tiêu điểm trái tiêu điểm phải + Các đỉnh + Trục lớn 1 2 AA a2 nằm trên trục Ox trục nhỏ 1 2 B B b2 nằm trên trục Oy + Hình chữ nhật tạo bởi các đường thẳng x a y b gọi là hình chữ nhật cơ sở.
Tâm sai : + Bán kính qua tiêu điểm của điểm M x y M M thuộc (E) là: c c MF a ex a x MF a ex a Khái niệm nào sau đây định nghĩa về elip? A. Cho điểm F cố định và một đường thẳng cố định không đi qua F. Elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho khoảng cách từ M đến F bằng khoảng cách từ M đến B. Cho 1 2 F F cố định với F F c c 1 2. Elip (E) là tập hợp điểm M sao cho 1 2 MF MF a với a làmột sốkhông đổi và a c C. Cho 1 2 F F cố định với F F c c 1 2 và một độ dài 2a không đổi. Elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho M P MF MF D. Cả ba định nghĩa trên đều không đúng định nghĩa của Elip. Lời giải Chọn C Định nghĩa về Elip là: Cho 1 2 F F cố định với F F c c 1 2 và một độ dài 2a không đổi. Elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho M P MF MF a.

[ads]