Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm hô hấp tế bào

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập trắc nghiệm hô hấp tế bào trong chương trình Sinh học lớp 10.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm hô hấp tế bào.
+ Trình bày được bản chất của quá trình hô hấp tế bào.
+ Xác định được nơi thực hiện hoạt động hô hấp tế bào và tính được số lượng năng lượng ATP thu được sau khi oxi hóa khử hoàn toàn một phân tử glucôzơ.
+ Giải thích được mối quan hệ giữa hô hấp ngoài và hô hấp trong.
+ Giải thích được một số nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào.
Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích hình, sơ đồ: quá trình hô hấp tế bào, các giai đoạn của hô hấp tế bào.
+ Rèn kĩ năng quan sát, mô tả qua việc quan sát quá trình hô hấp tế bào.
+ Rèn kĩ năng đọc sách, xử lí thông tin qua việc đọc SGK và phân tích các kênh chữ.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Khái quát hô hấp tế bào.
1.1. Khái niệm Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP. Quá trình hô hấp xảy ra ở ti thể (sinh vật nhân thực). Hình 12.1: Sơ đồ tổng quát quá trình hô hấp tế bào 1.2. Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào với nguyên liệu là glucôzơ. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + H2O + năng lượng (ATP + nhiệt) 1.3. Đặc điểm của hô hấp tế bào Hô hấp là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử → phân tử glucôzơ được phân giải dần dần, năng lượng được giải phóng từ từ. Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào. 1.4. Vai trò của hô hấp tế bào Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể và tế bào. Tạo ra các sản phẩm trung gian cung cấp cho các phản ứng hóa sinh trong cơ thể.
2. Các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào.
Đường phân Chu trình Crep Chuỗi truyền êlectron hô hấp Nơi xảy ra Ở tế bào chất. Chất nền của ti thể. Màng trong của ti thể. Chất tham gia Glucôzơ Axêtyl – CoA NADH, FADH2 Sản phẩm Axit piruvic, ATP, NADH. ATP, CO2, NADH, FADH2. H2O, ATP. Sự tham gia của oxi Không Có Có SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

[ads]