Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Việt Nam trên con đường đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết trọng tâm và câu hỏi trắc nghiệm Việt Nam trên con đường đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) trong chương trình Lịch sử lớp 12.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được những thành tựu và khó khăn, yếu kém Việt Nam cần khắc phục trong 5 năm đầu thực hiện đổi mới (1986 – 1990).
+ Phân tích được tính tất yếu phải đổi mới; trình bày được những nội dung chủ yếu của đường lối đổi mới đất nước ở Việt Nam.
Kĩ năng:
+ Phân tích, đánh giá, so sánh, … các vấn đề, sự kiện lịch sử.
+ Kĩ năng tổng hơp, phân tích tình hình dựa trên những số liệu cụ thể.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1986 – NAY) 1. Hoàn cảnh lịch sử: a. Thế giới: – Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. – Liên Xô và các nước Đông Âu đang lầm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. – Công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc đã thành công bước đầu. – Một số nước châu Á đã tiến hành cải cách → trở thành những “con rồng” kinh tế của khu vực. b. Việt Nam: – Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng do những sai lầm về chủ trương, chính sách trong việc thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1985). – Việt Nam đang có những bất lợi trong quan hệ quốc tế → cần điều chỉnh chính sách đối ngoại. 2. Đường lối đổi mới: a. Thời gian: Được đề ra từ Đại hội VI (tháng 12 năm 1986), được bổ sung và phát triển qua các kì đại hội tiếp theo. b. Quan điểm: – Không thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho những mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả với hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. – Đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. – Đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị , trọng tâm là đổi mới về kinh tế. c. Mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. d. Nội dung cụ thể: – Kinh tế: + Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung quan lieu bao cấp, xây dựng cơ chế thị trường. + Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ. + Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN. + Thực hiện mở cửa, phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại. – Chính trị: + Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. + Xây dựng nên dân chư XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân; thực hiện đại đoàn kết dân tộc. + Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác. THÀNH TỰU BƯỚC ĐẦU CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI: KẾ HOẠCH 5 NĂM 1986 – 1990 * ĐẠI HỘI VI (THÁNG 12/1986) – Thay đổi nhận thức về CNXH khoa học: xác định thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là cả một thời kì lịch sử lâu dài, khó khăn và trải qua nhiều chặng. – Đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ IV (1986 – 1990). + Tập trung sức người, sức của thực hiện những mục tiêu của Ba chương trình kinh tế lớn là: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. + Nông – lâm – ngư nghiệp là mặt trận hàng đầu và được ưu tiên đáp ứng về vốn, vật tư, lao động, kĩ thuật, … *KẾT QUẢ THỰC HIỆN – Thành tựu: + Về lương thực thực phẩm: đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân. + Về hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi. + Kinh tế đối ngoại, phát triển mạnh và mở rộng hơn trước. + Kiềm chế được một bước lạm phát, đời sống nhân dân giảm bớt khó khăn. + Bước đầu hình thành nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường và có sự quản lí của Nhà nước. + Bộ máy nhà nước được sắp xếp lại và hoạt động theo hướng phát huy dân chủ nội bộ, quyền làm chủ của nhân dân. – Hạn chế: + Đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội. + Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát ở mức cao, thất nghiệp gia tăng. + Chế độ tiền lương còn bất hợp lí, mức sống của những người sống chủ yêu bằng lương và của một bộ phận nông dân bị giảm sút. + Sự nghiệp văn hóa có những mặt tiếp xúc xuống cấp, hiện tượng tham nhũng, bất công xã hội, … chưa được khắc phục.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]