Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1975 – 1986)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết trọng tâm và câu hỏi trắc nghiệm Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1975 – 1986) trong chương trình Lịch sử lớp 12.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Hiểu được những nét chính về tình hình hai miền Nam – Bắc sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
+ Trình bày được quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam.
Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA HAI MIỀN BẮC – NAM VIỆT NAM SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 MIỀN BẮC MIỀN NAM TÌNH HÌNH THUẬN LỢI Đạt nhiều thành tựu to lớn sau 20 năm tiến hành cách mạng XHCN → xây dựng được cơ sở Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở trung ương hoàn toàn sụp đổ. KHÓ KHĂN Hậu quả do chiến tranh phá hoại của Mĩ để lại rất nặng nề. – Làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá. – Nửa triệu hécta ruộng đất bị bỏ hoang. – … Kinh tế phát triển theo hướng TBCN nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Cơ sở của chế độ thực dân ở địa phương cùng di hại xã hội vẫn tồn tại. Hậu quả chiến tranh để lại nặng nề. NHIỆM VỤ Khắc phục hậu quả chiến tranh. Khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. Ổn định tình hình chính trị – xã hội. Khắc phục hậu quả chiến tranh. Khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 – 1976) 1. Nguyên nhân: – Việt Nam đã thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau. – Nguyện vọng của nhân dân cả nước: mong muốn có một Nhà nước thống nhất. – Cần tạo sức mạnh của toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 2. Quá trình: – Tháng 9/1975: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. – Tháng 11/1975: Hội nghị Hiệp thương chính trị hai miền Nam – Bác bàn về thống nhất đất nước. – 25/4/1976: Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. – Tháng 6 – 7/1976: Quốc hội khóa VI họp kì đầu tiên quyết định: Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thống nhất. Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô Hà Nội, Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, bầu Ban dự thảo Hiến Pháp. Ở địa phương, tổ chức thành ba cấp chính quyền, ở mỗi cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. → Công cuộc thống nhất về mặt Nhà nước đã hoàn thành. 3. Ý nghĩa: – Đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước xây dựng nước Việt Nam thống nhất, độc lập, đi lên XHCN. – Phù hợp với quy luật phát triền khách quan của lịch sử dân tộc: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. – Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước. – Tăng khả năng quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]