Phương pháp giải bài tập tích hợp các quy luật di truyền

Tài liệu gồm 44 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Duy Hà (THPT Sáng Sơn – Sông Lô – Vĩnh Phúc), hướng dẫn phương pháp giải bài tập tích hợp các quy luật di truyền trong chương trình Sinh học lớp 12.

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lí do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Đối tượng nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Không gian, phạm vi nghiên cứu.
6. Kế hoạch nghiên cứu.
PHẦN II: NỘI DUNG.
1. Giới thiệu chung về bài toán tích hợp các quy luật di truyền.
1.1. Khái niệm.
1.2. Phân loại.
1.3. Phân biệt các quy luật di truyền riêng rẽ.
1.4. Cơ sở lý thuyết của bài toán tích hợp các quy luật di truyền.
2. Các dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền và phương pháp giải.
2.1. Bài toán thuận.
2.1.1: Dạng 1: Bài tập xác định giao tử.
2.1.2: Dạng 2: Bài tập xác định kiểu gen khi cho biết giao tử.
2.1.3: Dạng 3: Bài tập xác kết quả lai khi có nhiều quy luật di truyền cùng chi phối.
Ví dụ 1: Tích hợp giữa phân li và tương tác gen.
Ví dụ 2: Tích hợp giữa phân li và liên kết gen hoàn toàn.
Ví dụ 3: Tích hợp giữa phân li và hoán vị gen (dạng bài tập này gặp nhiều nhất trong các đề thi tuyển sinh và đề thi học sinh giỏi).
Ví dụ 4: Tích hợp giữa di truyền liên kết giới tính và hoán vị gen (dạng bài tập này gần giống với loại tích hợp giữa phân li và hoán vị vì cũng chỉ xét một cặp gen trên NST X, đây là dạng cũng thường gặp trong các đề thi tuyển sinh).
Ví dụ 5: Tích hợp giữa liên kết gen và tương tác gen.
Ví dụ 6: Tích hợp giữa hoán vị gen và tương tác gen.
2.2. Bài toán ngược.
2.2.1. Tích hợp giữa phân li độc lập và tác động qua lại giữa các gen.
2.2.2. Tích hợp giữa phân li và liên kết gen.
2.2.3. Tích hợp giữa phân li và hoán vị gen.
2.2.4. Tích hợp giữa liên kết và hoán vị gen.
2.2.5. Tích hợp giữa liên kết và tác động qua lại giữa các gen.
2.2.6. Tích hợp giữa hoán vị và tác động qua lại giữa các gen.
2.2.7. Tích hợp giữa di truyền liên kết giới tính với các quy luật khác.
3. Một số bài tập trắc nghiệm luyện tập.
3.1. Bài tập tích hợp giữa phân li và liên kết, hoán vị gen.
3.2. Bài tập tích hợp giữa phân li và tương tác gen.
3.3 Bài tập tổng hợp.
4. Tổ chức thực hiện và kết quả.
4.1. Thực trạng và tính cấp thiết.
4.2. Tổ chức thực hiện.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
2. Kiến nghị và bài học kinh nghiệm.

[ads]