Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều

Tài liệu gồm 69 trang, tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận các dạng toán chuyển động thẳng biến đổi đều trong chương trình Vật lí lớp 10.

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU CÂU HỎI LÝ THUYẾT Câu 1: Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo? Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó? Câu 2: Véctơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào? Câu 3: Thế nào là chuyển động thẳng biến đổi đều? Câu 4: Thế nào là chuyển động nhanh dần đều, thế nào là chuyển động chậm dần đều? Lấy thí dụ minh họa? Yếu tố nào đặc trưng cho sự nhanh hay chậm đó?
Câu 5: Gia tốc tức thời trung bình là gì? Gia tốc tức thời là gì? Câu 6: Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều có đặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều và véctơ gia tốc của các chuyển động này có đặc điểm gì? Câu 7: Vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều được xác định như thế nào? Câu 8: Bạn Nam đố bạn Bắc: cho gia tốc a (hình vẽ), hỏi chất điểm chuyển động theo chiều nào? Bắc trả lời: Gia tốc a hướng theo chiều dương trục tọa độ, vậy chất điểm chắc chắn chuyển động theo chiều dương trục tọa độ. Bạn Bắc trả lời thế đúng hay sai? Vì sao? Câu 9: Chất điểm M chuyển động trên một đường gấp khúc. Ở mỗi đoạn thẳng của đường gấp khúc gia tốc của chất điểm có độ lớn, phương, chiều không đổi. Hỏi chuyển động của chất điểm M có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều không? Tại sao
Câu 10: Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được có phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì? Nếu cho đồ thị dạng v – t hay a – v thì ta tính quãng đường bằng cách nào? Vẽ hình và cho thí dụ? Câu 11: Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều? Nêu phương pháp xác định các đại lượng trong công thức và các khả năng thường gặp trong đề bài? Câu 12: Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc và quãng đường đi được? Câu 13: Hãy nêu và vẽ các dạng đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều trường hợp tổng quát?
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC, GIA TỐC, QUÃNG DƯỜNG ĐI ĐƯỢC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
DẠNG 3: BÀI TOÁN HAI XE GẶP NHAU.
DẠNG 4: TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG GIÂY THỨ N VÀ TRONG N GIÂY CUỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.

[ads]