Bài tập chuyển động cơ và chuyển động thẳng đều

Tài liệu gồm 58 trang, tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận các dạng toán chuyển động cơ và chuyển động thẳng đều trong chương trình Vật lí lớp 10.

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ CÂU HỎI LÝ THUYẾT Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Hướng dẫn Chuyển động cơ học của một vật là sự thay đổi vị tria của vật đó so với các vật khác (coi là đứng yên) theo thời gian. Câu 2: Thế nào là chất điểm? Trong chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất có được coi là chất điểm không? Tại sao? Hướng dẫn Nếu vật chuyển động có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quãng đường di được hay rất nhỏ so với phạm vi chuyển động thì vật đó được coi là chất điểm. Khi chuyển động, chất điểm vạch một đường trong không gian gọi là quỹ đạo và vật được coi như một điểm nằm ở trọng tâm của nó trên quỹ đạo.
Có thể coi Trái Đất là chất điểm trong chuyển động quanh Mặt Trời. Ta biết rằng bán kính của Trái Đất là 6400 RTĐ km, bán kính quỹ đạo của Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời là 150000000 RQĐ km. Câu 3: Nêu cách xách định vị trí của một chất điểm? Xét các trường hợp sau: a) Chất điểm chuyển động trên đường thẳng. b) Chất điểm chuyển động trên mặt thẳng. c) Chất điểm chuyển động trong không gian. Hướng dẫn Để xác định vị trí của chất điểm, nguyên tắc chung là chọn một vật làm mốc và gắn trên vật mốc đó một hệ tọa độ (gọi là hệ quy chiếu). a) Trường hợp chất điểm chuyển động trên một đường thẳng: Chọn trục x’x trùng với đường thẳng quỹ đạo, gốc tọa độ O và chiều dương là tùy ý (để đơn giản, thường chọn chiều dương là chiều chuyển động). (Hình 1).
Khi chất điểm ở M, vị trí của chất điểm xác định bởi tạo độ M x OM. b) Trường hợp chất điểm chuyển động trên một mặt phẳng: Trong mặt phẳng quỹ đạo, chọn hệ trục tọa độ Đêcác xOy vuông góc. (hình 2) Khi chất điểm ở M, vị trí của chất điểm xác đinh bởi các tọa độ. c) Xác định vị trí của chất điểm chuyển động trong không gian. Trong không gian, chọn hệ trục tọa độ Đêcác Oxyz vuông góc (hình 3).

[ads]