Bài toán VDC đường tiệm cận có chứa tham số

Tài liệu gồm 16 trang, hướng dẫn giải 25 bài toán VDC đường tiệm cận có chứa tham số, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu bài toán VDC đường tiệm cận có chứa tham số:
+ Cho hàm số thỏa mãn (với m là tham số thực). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị của m để đồ thị của hàm số có duy nhất một tiệm cận ngang?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của để đồ thị hàm số có hai đƣờng tiệm cận ngang.
+ Cho hàm số có đồ thị. Biết rằng có tiệm cận ngang và tồn tại tiếp tuyến của song song và cách tiệm cận ngang của một khoảng bằng 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận?
+ Cho hàm số thỏa mãn. Tìm tất cả các số thực m để đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan