Bài tập VDC tính đơn điệu của hàm số chứa tham số

Tài liệu gồm 45 trang, tuyển chọn 55 bài tập VDC tính đơn điệu của hàm số chứa tham số, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu bài tập VDC tính đơn điệu của hàm số chứa tham số:
+ Cho hàm số (với m là tham số thực) có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. B. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
C. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. D. Với hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc khoảng để hàm số đồng biến trên khoảng?
+ Cho hàm số có đạo hàm trên là. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn để hàm số đồng biến trên khoảng?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan